Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk Przyrodniczych
BADANIA Instytut Nauk o Morzu

Zakład Geomorfologii Morskiej

ul. Felczaka 3A, 71-412 Szczecin; Tel. centr. (091) 444-1500; Fax: (091) 444-1591

UNIWERSYTET
PUBLIKACJE INSTYTUT
DYDAKTYKA KUTER
MAGISTRANCI FOTO-ALBUM

Stanisław Musielak

Ryszard Kotliński

Krystyna Osadczuk

Andrzej Osadczuk

Tomasz Łabuz

Sylwia Wochna

Elżbieta Ziemba

Prof. zw. dr hab. Dr hab. Dr inż. Dr inż. Mgr Mgr Mgr
kierownik zakładu profesor US adiunkt adiunkt asystent asystent starszy technik
tel. (091) 444-1590 tel. (091) 444-1579 tel. (091) 444-1593 tel. (091) 444-1593 tel. (091) 444-1594 tel. (091) 444-1592 tel. (091) 444-1592
muss@univ.szczecin.pl   osadczuk@univ.szczecin.pl andros@univ.szczecin.pl labuztom@univ.szczecin.pl sylvi@univ.szczecin.pl eziemba@univ.szczecin.pl
        www    
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2005   przez: Sylwia Wochna

 

 

 

 

Tematyka badań prowadzonych w Zakładzie Geomorfologii Morskiej

Badania geologiczno-geomorfologiczne dotyczące historii rozwoju Zalewu Szczecińskiego
Badania sedymentologiczne i geochemiczne osadów Zalewu Szczecińskiego, Roztoki Odrzańskiej i jeziora Dąbie
Badania rzeźby dna i struktury osadów Zatoki Pomorskiej
Badania morfometryczno-sedymentologiczne utworów budujących Bramę Świny
Badania morfodynamiczne w strefie brzegowej Bałtyku Południowego

 

Projekty badawcze realizowane przez pracowników Zakładu Geomorfologii Morskiej

Tytuł projektu Rodzaj projektu Kierownik projektu i główni wykonawcy Okres realizacji
Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne. Zad. 5.6. Wybrzeże Bałtyku (w zad. 5 - Zbadanie prawidłowości przebiegu zdarzeń ekstremalnych w poszczególnych regionach Polski - na przykładach obszarów wzorcowych.)
Zad. 5.6.4. Określenie ekstremalnych zdarzeń morfodynamicznych i geodynamicznych w polskiej strefie brzegowej, ich przestrzennego oraz czasowego zasięgu i uwarunkowań.
Grant KBN - projekt badawczy nr K 091/PO4/2004/10 prof. dr hab. S. Musielak 2004-2007
Zastosowania metod akustycznych i sejsmoakustycznych w badaniach sedymentologicznych dna zbiorników jeziornych i lagunowych Grant KBN - projekt badawczy nr 3 P04D 028 24 dr A. Osadczuk 2003-2004
Roślinność wskaźnikiem dynamiki nadmorskich wydm mierzei Bramy Świny Grant KBN - projekt badawczy nr 3 P04E 057 24 mgr T. Łabuz 2003-2004
Geochronologia osadów lagunowych, limnicznych i bagiennych w obszarze ujściowym Odry Grant Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej dr hab. R.K. Borówka (Zakład Geologii i Paleogeografii)

dr A. Osadczuk

Prof dr hab. A. Witkowski (Zakład Peleooceanologii)

Prof. R. Lampe (Uniwersytet w Greifswaldzie, RFN)

1999 - 2002
Holoceńskie zmiany paleohydrologiczne w Zalewie Szczecińskim w świetle badań sekwencji pokryw osadów dennych Grant KBN - projekt badawczy nr 6 PO4E 002 16 dr hab. R.K. Borówka (Zakład Geologii i Paleogeografii)

dr A. Osadczuk

Prof dr hab. A. Witkowski (Zakład Peleooceanologii)

1999 - 2002
Geneza trzech generacji wałów piaszczystych budujących Bramę Świny, w świetle badań morfometrycznych i litologiczno- sedymentologicznych Grant promotorski KBN - projekt badawczy nr 6 P04E 016 15 dr hab. R.K. Borówka

dr K. Osadczuk

1998 - 2001
Wykorzystanie mięczaków słodkowodnych jako organizmów wskaźnikowych zanieczyszczenia środowiska wodnego metalami ciężkimi (Cu, Pb, Zn, Co, Cd, Hg) Grant KBN - projekt badawczy nr 6 P04F 049 17 dr S. Piotrowski 1999 - 2001
Badania współczesnej dynamiki strefy brzegowej wybranych rejonów południowego Bałtyku Grant KBN - projekt badawczy nr 6 P04E 011 14 Prof.dr hab. S. Musielak

dr hab. K. Furmańczyk (Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej)

1998 - 2001
Investigation of wide range circulation patterns by aerial photographs/satellite images Grant EU - projekt BASYS (Baltic Sea System Study) w programie Mast III/Inco Subgroup 4, Nearshore and Coastline Processes, Task 4.2. (kontrakt nr MAS3-CT96-0058; IC20-CT96-0080) prof.dr hab. S. Musielak

dr hab. K. Furmańczyk (Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej)

1996 - 1999
Mineralogiczno-geochemiczne aspekty współczesnej sedymentacji lagunowej w Zalewie Szczecińskim Grant promotorski KBN - projekt badawczy nr 6 P04D 048 08

Prof.dr hab.S. Musielak

dr A. Osadczuk

1996 - 1997

GOAP - Greifswalder Bodden und Oderästuar-Austauschprozesse Grant niemieckiego Ministerstwa Nauki i Techniki (BMFT) - projekt koordynowany przez Instytut Geografii Uniwersytetu w Greifswaldzie, realizowany we współpracy z kilkoma niemieckimi instytucjami naukowymi na akwenie Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Greifswaldzkiej. Prof. R. Lampe (Uniwersytet w Greifswaldzie, RFN)

Prof.dr hab. S. Musielak

dr A. Osadczuk

mgr K. Osadczuk

1994 - 1997

na początek strony na stronę główną Zakładu

 

Wybrane publikacje pracowników Zakładu Geomorfologii Morskiej

2005 r.

Borówka R.K., Musielak S., 2005 (red.): Środowisko przyrodnicze wybrzeży Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego. US, PTG, Szczecin.

Łabuz T.A., 2005: Zróżnicowanie dynamiki rozwoju wydm nadmorskich Mierzei Bramy Świny. W: Borówka R.K., Musielak S.: Środowisko przyrodnicze wybrzeży Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego, US, PTG, Szczecin

Łabuz T.A., 2005: Zagospodarowanie strefy wydm nadmorskich w miejscowościach wybrzeża Zatoki Pomorskiej. W: Borówka R.K., Musielak S.: Środowisko przyrodnicze wybrzeży Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego, US, PTG, Szczecin

Musielak S., 2005 (red.): Wymiar i współczesne wyzwania edukacji geograficznej. US, PTG, Szczecin.

Musielak S., Łabuz T.A., Wochna S., 2005: Współczesne procesy brzegowe na Wybrzeżu Trzebiatowskim. W: Borówka R.K., Musielak S.: Środowisko przyrodnicze wybrzeży Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego, US, PTG, Szczecin

Musielak S., Wochna S., 2005: Typy i rodzaje brzegów Zalewu Szczecińskiego. W: Borówka R.K., Musielak S.: Środowisko przyrodnicze wybrzeży Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego, US, PTG, Szczecin

Osadczuk K., 2005: Wydmy Bramy Świny i ich wymowa paleogeograficzna W: Borówka R.K., Musielak S.: Środowisko przyrodnicze wybrzeży Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego, US, PTG, Szczecin

2004 r.

Borówka R.K., Osadczuk A., Witkowski A., Wawrzyniak-Wydrowska B., Duda T., 2004: Late Glacial and Holocene depositional sequences in the eastern part of the Szczecin Lagoon (Great Lagoon) basin - NW Poland. Quaternary International, 130: 87-96.

Borówka R.K., Osadczuk K., 2004: Delta wsteczna Świny [w:] A. Kostrzewski (red.) Funkcjonowanie geosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Przewodnik Konferencyjny XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje.

Łabuz T.A., 2004: Coastal dune development under natural and human influence on Swina Gate Barrier (Polish coast of Pomeranian Bay). [In:] Schernewski G., Löser N. (eds.), Managing the Baltic Sea. Coastline Reports 2 (2004), EUCC - The Coastal Union, Warnemunde, s.129-138.

Łabuz T.A., 2004: Vegetation succesion on forested and unforested habitats on coastal dunes of the Świna Gate Barrier. [In:] Brzeg A., Wojterska M., (eds.), Coniferous forests vegetation - differentiation, dynamics and transformations. Wydawnictwo Naukowe UAM, seria Biologia, XX, Poznań

Łabuz T.A., 2004: Opinie uczestników turystyki nadmorskiej na temat walorów przyrodniczych wybrzeża. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 383, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 4, Szczecin

Łabuz T.A., Grunewald R., 2004: Plants habitats in dune environment of accumulative coast. [In:] Orlenok V. V.(ed.), Pribrezhnaya zona morya: morfolitodinamika i geoekologiya (Coastline: Morphodynamics and geoekology), Publishing House: Kaliningrad State University, Kaliningrad, s.235-238

Osadczuk A., 2004: Zalew Szczeciński - środowiskowe warunki współczesnej sedymentacji lagunowej. Wydawnictwa Naukowe US

Osadczuk K., 2004: Geneza rozwój wałów piaszczystych Bramy Świny w świetle badań morfometrycznych i sedymentologicznych. Wydawnictwa Naukowe US

Osadczuk A., 2004: Zalew Szczeciński - środowiskowe warunki współczesnej sedymentacji lagunowej. Wydawnictwa Naukowe US

2003 r.

Osadczuk K., Osadczuk A., Borówka R. K., 2003 (w druku): Origin and evolution of the Świna Barrier (Oder River mouth, Poland-Germany) in the light of morphometric and sedimentological research. Quaternary International.

Piotrowski S., 2003 (w druku): Zmiany koncentracji metali ciężkich w osadach ujścia Odry po powodzi z 1997 roku. Archiwum Ochrony Środowiska.

2002 r.

Furmańczyk K., Musielak S. 2002. Important Features of Coastline Dynamics in Poland. Red. G.Schernewski, U.Schiewer, Baltic Coastal Ecosystens - Structure, function and coastal zone management. CERES, Ser., Springer, s.141-148.

Łabuz T.A., 2002. Przykłady antropopresji na nadmorskich wydmach mierzei Bramy Świny. W: Szwarczewski P., Smolska E. (red.): Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Warszawa- Łomża 2002, s. 75-84.

Łabuz T.A., 2002. Pokrycie plaż roślinnością wydmotwórczą wskaźnikiem dynamiki wybrzeża Zatoki Pomorskiej. Czasopismo Geograficzne, nr 73(3), s. 245-255.

Borówka R.K., Latałowa M., Osadczuk A., Święta J., Witkowski A., 2002: Palaeogeography and palaeoecology of Szczecin Lagoon. In: R. Lampe (ed.), Holocene Evolution of the South-Western Baltic Coast - Geological, Archaeological and Palaeo-environmental Aspects. Greifswalder Geographische Arbeiten, Band 27: 107-113.

Osadczuk K., 2002: Evolution of the Świna Barrier Spit. In: Reinhard Lampe (ed.), Holocene Evolution of the South-Western Baltic Coast - Geological, Archaeological and Palaeo-environmental Aspects. Greifswalder Gographische Arbeiten, Band 27: 119-125.

Osadczuk K., 2002: Uziarnienienie skały macierzystej a stopień zbielicowania gleb rozwiniętych na piaskach wydmowych Bramy Świny. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, nr 53, Poznań.

2001 r.

Borówka R., Osadczuk A., Witkowski A., 2001: Late glacial and Holocene stages of the Szczecin Lagoon development. [w:] A.Witkowski i W.Kowalski (red.), 15. Treffen Deutschsprachiger Diatomologen, Łukęcin, Szczecin: 6-12.

Furmańczyk K., Musielak S., 2001: Important Features of Coastline Dynamics in Poland. "Nodal Points" and "Gates" in Baltic coastal Ecosystems - Structura, Function and coastal zone management. CEEDES - Series, Springer, Berlin.

Osadczuk K., Prajs J., Osadczuk A., 2001: Analiza morfologiczna wydm Bramy Świny z wykorzystaniem cyfrowego modelu terenu. [w:] W. Florek (red.), Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, 4, Słupsk: 281-287.

Borówka R. K., Osadczuk K., 2001: Wieloletnie trendy zmian intensywności potencjalnego transportu eolicznego w zachodniopomorskim wybrzeżu Bałtyku a morfologia i współczesny rozwój wydm. [w:] J. Pełka-Gościniak & T. Szczypek (red.) Dynamiczne aspekty geomorfologii eolicznej, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 62-71.

Osadczuk A., 2001: Features of sedimentary environment of the Szczecin Lagoon (Zalew Szczeciński, Oderhaff), Poland-Germany. In: M.Latałowa (ed.), 25th Bog Excursion. North-west Poland. Part I: Wolin Island and Drawa National Park. Excursion Guide, Gdańsk: 20-26.

Osadczuk K., Prajs J., Osadczuk A., 2001: Analiza morfologiczna wydm Bramy Świny z wykorzystaniem cyfrowego modelu terenu. [w:] Florek W. (red.), Geologia i geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, 4, Słupsk: 281-288.

Osadczuk A, Borówka R.K., 2001: Sejsmoakustyczny zapis zmian w obrębie holoceńskiej pokrywy osadowej dna Zalewu Szczecińskiego. [w:] Florek W. (red.), Geologia i geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, 4, Słupsk: 35-46.

2000-1999 r.

Musielak S., Furmańczyk K., Hakanson L., Jonsson P., Persson J., 2000: The Baltic Sea and its coast. In: Sustainable Water Management in Baltic Sea Basin. Book 1- "The Waterscape". Ed. L-C Lundin. Uppsala: 29-38.

Furmańczyk K., Musielak S., 1999: Circulation systems of the coastal zone and their role in South Baltic morphodynamic of the coast. Quarternary Studies in Poland. Special Issue 91 -94 Poznań

Musielak S., Furmańczyk K., 1999: Baltic coast types. Sustainable Water Management in the Baltic Sea Basin. Book I. Water in Nature. Ed. L-C. Lundin. Uppsala: 30-33.

Musielak S., Furmańczyk K., 1999: Coastal water management. Sustainable Water Management in the Baltic Sea Basin. Book I. Water in Nature. Ed. L-C. Lundin. Uppsala: 33-35.

Osadczuk A., 1999: An estuary or a lagoon? The Zalew Szczeciński (Oderhaff) in the light of analysis of the sedimentary basin morphology and the character of present-day sedimentation. Quaternary Studies in Poland, Special issue: 175-186.

Osadczuk A., 1999: Cechy geologiczne środowisk estuariów i lagun. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 243, Marine Sciences, No 5: 95-133

Piotrowski S. & Stolarczuk A., 1999: Hydrografia i hydrologia jeziora Dąbie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 272, Marine Sciences, No 6: 39-55.

Piotrowski S., 1999: Heavy metal contents in shells of Lymnaea peregra (O.F. Müll.) and Lymnaea stagnalis (L.) from a fish pond in the area of Kłęby near Nowogard. Quaternary Studies in Poland, Special issue: 281-288.

Piotrowski S., 1999: Examination of contemporary lake sediments by means of thermal anaysis: The Dąbie lake near Szczecin. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 57: 527-540.

1998-1997 r.

Leipe, J. Eidam, W. Janke, R. Lampe, H. Meyer, T., Neumann, A. Osadczuk, T. Puff, T. Blanz, F. Gingele, D. Dannenberger und G., Witt, 1998: Das Oderhaff - Beiträge zur Rekonstruktion der holozänen geologischen Entwicklung und anthropogenen Beeinflussung des Oder-Ästuars. Meereswissenschaftliche Berichte, No.28, Institut für Ostseeforschung Warnemünde, 61 pp.

Osadczuk A., Brygida Wawrzyniak-Wydrowska, 1998: Sediments in the Szczecin lagoon: Selected elements and macrozoobenthos. In: Greifswalder Bodden und Oder-Ästuar - Austauschprozesse, Greifswalder Geographische Arbeiten, 16, Greifswald: 169-193.

Piotrowski S., 1997: Zawartość metali ciężkich w wybranych elementach ekosystemu jeziora Dąbie (NW Polska). Przegląd Geologiczny, 6: 619-621.Musielak, S., 1997: Brzegi mórz i oceanów. W: Encyklopedia Geograficzna Świata, t.VII, Morza i oceany, OPRES, Kraków: 55-62.

Kotliński, R., Musielak, S., 1997: Strukturalne formy ukształtowania dna morskiego, ich budowa i geneza. W: Encyklopedia Geograficzna Świata, T.VII, Morza i oceany, Geologia i rzeźba dna morskiego, OPRES, Kraków: 41-47.

1996-1995 r.

Osadczuk A., Lampe R., Meyer H., Sobieraj D., 1996: Characteristic of recent sediments from Szczecin Bay. In: 6th German-Polish Seminar: Dynamics of the Odra River and Estuary the Szczecin Bay and the Gulf of Pomeranian, Nov. 14-17, 1995, Świnoujście, Rozprawy Hydrotechniczne, 60, IBW PAN, Gdańsk: 119-128.

Osadczuk K., Osadczuk A., Meyer H., Wille A., 1996: Variation of biogenic compounds in water of the Świna Mouth and the Szczecin Bay. In: 6th German-Polish Seminar: Dynamics of the Odra River and Estuary the Szczecin Bay and the Gulf of Pomeranian, Nov. 14-17, 1995, Świnoujście, Rozprawy Hydrotechniczne, 60, IBW PAN, Gdańsk: 109-118.

Musielak S., Osadczuk K., 1995: Evolution of the Swina Gate. [w:] K. Rotnicki (ed.), Polish Coast: Past, Present and Future, Journal of Coastal Research, Special issue, No.22.

Musielak, S., 1995: Shoreline dynamics between Niechorze and Świnoujście. [w:] K. Rotnicki (ed.), Polish Coast: Past, Present and Future, Journal of Coastal Research, Special issue, No.22.

1994-1990 r.

Piotrowski S. & Ochman T., 1993: Chemical Composition of Dreissena polymorpha (PALLAS, 1771) Shells in the Lake Dąbie (Western Pomerania). Folia Malacologica, 5: 119-130.

Osadczuk A., 1992: Bałtyckie konkrecje żelazowo-manganowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 86, Marine Sciences, No 1: 65-85.

Piesik Z., Osadczuk A., Piotrowski S., Wawrzyniak W., 1992: Koncepcja ochrony i zagospodarowania strefy brzegowej Półwyspu Helskiego za pomocą sztucznych raf. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 86, Marine Sciences, No 1, : 105-117.

Musielak S. (red.), 1991: Fotointerpretacyjny atlasu dynamiki strefy brzegu morskiego. Urząd Morski, Inst.Nauk o Morzu US, OPGK, Szczecin.

Musielak, S., 1990: Morfodynamika morskich plaż piaszczystych. Studia i Mat. Oceanol., No.55, Brzeg morski, 1, Gdańsk: 67-78.

 

na początek strony na stronę główną Zakładu

 

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu Geomorfologii Morskiej na studiach stacjonarnych
Przedmiot Kierunek studiów Specjalność Rok studiów Wykłady Ćwiczenia
Geologia geografia geografia morza I   30 godz.
Geomorfologia ogólna geografia geografia morza II 45 godz. 45godz.
Geologia morza geografia geografia morza III 30 godz. 30 godz.
Geomorfologia i dynamika brzegów morskich geografia geografia morza IV 30 godz. 30 godz.
Sedymentologia geografia geografia morza IV 30 godz. 30 godz.
Sedymentologia morska biologia biologia morza IV 30 godz. -
 Seminarium magisterskie dla specjalizacji: geologia i geomorfologia geografia geografia morza IV-V   120 godz.
 Pracownia magisterska geografia geografia morza V   90 godz.
Pracownia specjalistyczna geografia geografia morza IV   120 godz.
Ćwiczenia terenowe z geologii i geomorfologii geografia geografia morza II   42 godz.
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu geografia geografia morza III   140 godz.
Rzeźba powierzchni Ziemi i jej walory turystyczne TiR   II 15 godz. 15 godz.
2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu Geomorfologii Morskiej na studiach zaocznych
Przedmiot Kierunek studiów Specjalność Rok studiów Wykłady Ćwiczenia Ćwiczenia terenowe
Geomorfologia ogólna geografia   II 20 godz. 15godz.  
 Ćwiczenia terenowe z geomorfologii geografia   II     12 godz.
 Rzeźba powierzchni Ziemi i jej walory turystyczne TiR   II 15 godz.    
 Środowisko geologiczne TiR   II   15 godz.  

na początek strony na stronę główną Zakładu

Prace magisterskie

Rok 2005

Temat pracy magisterskiej Magistrant Promotor
Procesy rzeźbotwórcze w strefie wydmy nadbrzeżnej wybranego odcinka wyspy Uznam. Wioletta Agnieszka Białkowska Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Morfodynamika plaży na wybranym odcinku wyspy Uznam. Anna Bieluch Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Procesy morfodynamiczne na wybranym aktywnym odcinku brzegu klifowego wyspy Wolin. Emilia Drewnowska Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Procesy rzeżbotwórcze w strefie wydm nadmorskich mierzei dziwnowskiej na odcinku Dziwnów-Dziwnówek. Adriana Tomas Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Morfodynamika plaży Mierzei Dziwnowskiej. Marcin Dziadowicz Prof. dr hab. Stanisław Musielak

Rok 2004

Temat pracy magisterskiej Magistrant Promotor
Geomorfologiczna charakterystyka i klasyfikacja bałtyckich brzegów Półwyspu Skandynawskiego. Grzegorz topka Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Rzeźba i geneza fiordów na przykładzie Sognefjord (Norwegia). Aleksander Banaszak Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Morfodynamika plaży morskiej strefy brzegowej pomiędzy Mrzeżynem a Dźwirzynem. Izabela Siatrak Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Walory przyrodnicze Katalonii. Joanna Zapłatyńska Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Czasowa i przestrzenna zmienność rzeźby eolicznej strefy brzegowej Bramy Świny. Ewa Dzyganowicz Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Rola roślinności w przebiegu procesów morfodynamicznych na wybranym odcinku brzegu Bramy Świny (418 KUM) Michał Horożaniecki Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Rola roślinności w przebiegu procesów morfodynamicznych na danym odcinku Bramy Świny (422 KUM). Artur Kurowicz Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Struktury sedymentacyjne plaży i wydmy przedniej na wybranych odcinkach Bramy Świny. Piotr Olechnowicz Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Rola roślinności w przebiegu procesów morfodynamicznych na wybranym odcinku brzegu Bramy Świny (KUM 420). Aleksander Przemysław Prof. dr hab. Stanisław Musielak

Rok 2003

Temat pracy magisterskiej Magistrant Promotor
Rzeźba i osady podbrzeża Wyspy Wolin (na odcinku Międzyzdroje- Międzywodzie). Rafał Synówka Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Morfodynamika plaży na odcinku Pobierowo- Dziwnówek. Arkadiusz Łoboda Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Eoliczne formy erozyjne w morskiej strefie brzegowej. Agnieszka Sawicka Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Morfodynamika plaży na odcinku Trzęsacz- Pobierowo. Agata Siłko Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Morfodynamika plaży piaszczystej na odcinku Międzywodzie- Świętouść. Anna Woźniak Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Morfodynamika plaży w zachodniej części Bramy Świny. Marcin Skórniewski Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Morfodynamika plaży we wschodniej części Bramy Świny. Jarosław Kuligowski Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Geomorfologiczne uwarunkowania przestrzennego rozwoju Szczecina. Daniel Kleszowski Prof. dr hab. Stanisław Musielak

Rok 2002

Temat pracy magisterskiej Magistrant Promotor
Zastosowanie metod echosondażowych i mikrosejsmicznych do badania rzeźby i osadów pobrzeża. Aneta Szymczak Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Morfodynamika strefy brzegowej Zalewu Szczecińskiego na odcinku Śmieć- Półwysep Rów. Krzysztof Borowski Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Morfodynamika strefy brzegowej Zalewu Szczecińskiego na odcinku Śmieć- Świętowice. Mariola Wojciechowska Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Morfodynamika strefy brzegowej Zalewu Szczecińskiego na odcinku Trzebież Szczecińska- Warnołęka. Barbara Woźniak Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Morfodynamika strefy brzegowej Zalewu Szczecińskiego na odcinku Karszno- Warnołęka. Marcin Włosek Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Morfodynamika strefy brzegowej południowej części Wyspy Wolin Michał Walczak Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Ocena wiarygodności wyników analiz uziarnienia osadów wykonanych różnymi metodami Katarzyna Urbańska Dr Andrzej Osadczuk

Rok 2001

Temat pracy magisterskiej Magistrant Promotor
Mezo i mikrorelief oraz wykształcenie osadów w rejonie podwodnej bramy cyrkulacyjnej na wybranym przykładzie Elżbieta Ziemba Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Morfologia dna Zatoki Pomorskiej Arkadiusz Skrzypkowiak Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Rzeźba i osady podbrzeża mierzei Dziwnowskiej (na odcinku Międzywodzie-Łukęcin) Agnieszka Różyło Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Rzeźba i osady podbrzeża Południowego Bałtyku na odcinku Pobierowo -Pogorzelica Agnieszka Gajewska Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Zmienność rzeźby i litologia osadów podbrzeża w rejonie ramy Świny Małgorzata Oks Prof. dr hab. Stanisław Musielak

Rok 2000

Temat pracy magisterskiej Magistrant Promotor
Zróżnicowanie litologiczne osadów budujących wydmy żółte Bramy Świny Alicja Błaha Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Współczesne procesy brzegowe w Zatoce Koszalińskiej Krzysztof Dobracki Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Zróżnicowanie litologiczne osadów budujących wydmy brunatne Mierzei Przytorskiej Krystian Grela Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Rzeźba Gór Bukowych (Część północna) Jacek Kazimierczak Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Zróżnicowanie litologiczne osadów budujących wybrane pasma wydm białych w Bramie Świny. Małgorzata Marek Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Zróżnicowanie litologiczne osadów budujących wydmy brunatne Mierzei Karsiborskiej Tomasz Mazur Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Zróżnicowanie litologiczne osadów budujących wybrane pasma wydm białych w Bramie Świny Małgorzata Mularczyk Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Rzeźba Gór Bukowych (Część południowa) Maciej Piotrowski Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Współczesne procesy morfodynamiczne w strefie brzegowej Południowego Bałtyku na odcinku Pogorzelica - Rewal Milena Nowotarska Prof. dr hab. Stanisław Musielak

na początek strony na stronę główną Zakładu